Hertha_Hilfon_vase_1960_a.jpg
Hertha_Hilfon_vase_1960_b.jpg
Hertha_Hilfon_vase_1960_bottom.jpg
Hertha_Hilfon_vase_1960_c.jpg
Hertha_Hilfon_bowl_1969_bottom.jpg
prev / next